OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus har et av landets ledende fagmiljøer innen utdanningsvitenskap og har nå ledig 2-3 åremålsstillinger som stipendiater i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk fra 1. september 2015.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU, har 2150 studenter og 140 tilsatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltakelse i satsingen på videreutdanning av lærere. GFU har to masterprogrammer, IKT-støttet læring og Skolerettet utdanningsvitenskap. Instituttets oppgave er, i tillegg til undervisning, FoU-arbeid og formidling.

Arbeidsområde

GFU står overfor spennende utfordringer de kommende årene med innføring av femårig grunnskolelærerutdanning fra 2017. Stipendiatene skal bidra til kunnskapsutvikling knyttet til en krevende, profesjonsnær, FoU-basert og relevant utdanning for arbeid i grunnskolen.

En stipendiatstilling er først og fremst en forskerstilling, og 75 % av stillingen hvert år over fire år brukes til forskning. Samtidig vil 25 % av stillingen være knyttet til undervisningsoppgaver i lærerutdanningsfag. For å bli tilsatt må søkeren i tillegg til å ha et godt forskningsprosjekt være kvalifisert for å undervise ved instituttets studietilbud, i hovedsak på bachelornivå.

Instituttets arbeidsform er preget av tett samarbeid mellom lærere og studenter, mellom kolleger i egen og i andre fagseksjoner. Til undervisningsdelen av stillingen inngår faglig-administrativt arbeid. Stipendiaten vil være deltaker i et av instituttets FoU-felleskap og i en fagseksjon.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Avlagt hovedfag/mastergrad relevant for skole- og lærerutdanningsfag
 • For å bli tatt opp på PhD-programmet må søkeren normalt ha fullført femårig masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap.
 • Nyere pedagogisk praksis fra norsk grunnskole, lærerutdanning eller annen relevant undervisningserfaring
 • Kjennskap til fagdidaktikk/didaktikk
 • Kjennskap til lærerutdanning er en fordel
 • Gode samarbeidsevner

Vilkår

 • Søkere til stipendiatstilling må søke opptak på doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved LUI, HiOA, og opptak på programmet er en forutsetning for å bli tilsatt. De søkerne til stillingen som blir invitert til intervju, vil få egen e-post med informasjon om søknadsprosedyre og søknadsfrist til programmet.
 • Plan for forskerutdanning avtales med hovedveileder så fort som mulig etter tiltredelse.
 • Det kreves god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Søkeren må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vurdering av søkerne

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på den innsendte prosjektbeskrivelses originalitet, kvalitet, potensiale og dens relevans for framtidas grunnskolelærerutdanning. Etter vurdering av et sakkyndig utvalg vil de best kvalifiserte for å begynne på PhD-programmet bli innkalt til intervju. En prøveforelesning knyttet til undervisningsdelen av stillingen vil være en del av intervjuet.

Stipendiatenes prosjekter må være knyttet til skolefag og/eller pedagogiske eller faglige temaer relevante for grunnskole/grunnskolelærerutdanning/grunnopplæringen. Prosjekter med flerfagdidaktisk tema og prosjekter som tar opp temaer innen fagdidaktikk og didaktikk er aktuelle. Instituttet vil prioritere relevante FoU-prosjekter innen matematikk og pedagogikk dersom alle andre kvalifikasjonskrav er vurdert likt.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Se http://www.hioa.no/For-tilsatte/Velferdstilbud

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Instituttleder Hilde Harnæs, Hilde.Harnaes@hioa.no

Studieleder Vibeke Bjarnø, Vibeke.Bjarno@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 48-54, som tilsvarer 416 200 – 458 800. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Søk her».

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester.
 • Prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste) (sakkyndig vurdering vektlegger prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet og betydning: om problemstilling, teori og metode er presist fremstilt og tilfredsstillende avgrenset, om forskningen vil lede til ny, original kunnskap, om planen for gjennomføring er realistisk og om etiske hensyn er tilfredsstillende ivaretatt).
 • Hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner.

Høgskolen ønsker at våremedarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Søknadsfrist:   22. januar 2015

Ref:                 14/08725

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Lønn Ltr. 48-54 (416 200 – 458 800)
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 14/08725
Kontakt
 • Instituttleder Hilde Harnæs, Hilde.Harnaes@hioa.no
 • Studieleder Vibeke Bjarnø, Vibeke.Bjarno@hioa.no
Publisert 10.12.2014
Søknadsfrist 27.01.2015

Tilbake til ledige stillinger