Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Stilling som stipendiat i lærerkvalifisering/grunnskolemaster 5.-10. trinn 

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fireårig 100 % stilling som stipendiat innen lærerkvalifisering/grunnskolemaster 5.-10. trinn med ansettelse og oppstart 1. september 2019. Den som ansettes, vil ha sin arbeidsplass ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved studiested Pilestredet. 25% av stillingen relateres til undervisningsoppgaver i relevante lærerutdanningsfag, 75% til forskning. Det utvikles en plan for det undervisningsrelaterte arbeidet slik at stipendiaten kan konsentrere seg om sitt forskningsprosjekt det siste året. 

Fakultetet søker empiriske og teoretiske prosjekter som bidrar til utviklingen av kunnskap innenfor feltet til det NFR-finansierte forskningsprosjektet «Teacher Qualification for the 21th century (TEQ21)», og mer spesifisert knytta til utvikling av kunnskap om implementeringen av FoU-søyla i den 5-årige grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn.

Som en av Norges største lærerutdanningsinstitusjoner har OsloMet høyt kvalifiserte lærere og forskere i alle relevante fag. OsloMet skal gjennom TEQ21 ta en nasjonal rolle i forskning om og utvikling av tverrfaglig profesjonell lærerkompetanse innen ulike områder. Denne stipendiatstillingen er knyttet til grunnskolelærerutdanningens arbeid med å utdanne lærere med profesjonell forskning- og utviklingskompetanse.

Å studere betydningen av FoU-baserte tiltak i grunnskolelærerutdanningen har utgangspunkt i nasjonale mål om en forskningsbasert grunnskolelærerutdanning for å forbedre lærerprofesjonens kvalitet. De nasjonale retningslinjene for den integrerte 5-årige grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn, understreker at «studenten må skaffe seg ferdigheter til å finne, forstå, vurdere, søke og bidra til forskning». Begrepet forskningsbasert lærerutdanning betyr at kompetanse innen forskning og utvikling er en del av utdanningen på begge lærerutdanningens læringsarenaer. Implementeringen av et mer FoU-basert program kan bidra til å utvikle lærerens profesjonelle forsknings- og utviklingskompetanse.

Utvikling av lærerens profesjonelle forsknings- og utviklingskompetanse er sentralt i profilen til lærerutdanningsprogrammet ved OsloMet, og er konkretisert i programplanen for utdanningen i en gjennomgående FoU-søyle. Rammen for prosjektbeskrivelsene til denne stipendiatstillingen er implementering av FoU-søyla, og innbefatter tverrfaglig samarbeid på campus og samarbeid med praksisfeltet. Prosjektets nettside her. Den som ansettes, vil være tilknyttet NFR-prosjektet TEQ21, pedagogikkseksjonen og forskergruppen Lærerutdanningsskoler.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Les mer om våre forskergrupper her

Som søker må du utarbeide en prosjektbeskrivelse for et doktorgradsprosjekt der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming, samt framdriftsplan for stipendiatperioden, inkludert plan for utlandsopphold. Under arbeidet med å utforme prosjektbeskrivelsen oppfordres du til å kontakte de oppgitte fagpersonene for utfyllende informasjon. 

Ansettelse i stipendiatstilling betinger opptak til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet, les mer her. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Informasjon om søknadsprosedyre og frister vil bli gitt til aktuelle kandidater. Det forventes at den som ansettes, fullfører innen normert tid. 

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Søkere med C som karaktergrunnlag, vil kunne bli tatt opp dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag. Lenke til forskriften
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et nordisk språk og engelsk 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • relevans for prosjektet som stillingen er knyttet til (jf. beskrivelse over).
 • utdanning
 • evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • motivasjon for stillingen
 • personlig egnethet, herunder gjennomføringsevne 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for dem som har behov for det. 

Søknadsprosess:
Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp:

 • søknadsbrev med informasjon om søkerens bakgrunn og motivasjon
 • framdriftsplan, inkl. plan for utenlandsopphold
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • CV
 • alle sider av vitnemål og attester. Attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges.
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • publikasjonsliste, dersom relevant
 • vitenskapelige arbeid som ønskes vurdert av sakkyndig utvalg, dersom relevant 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju, og OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at kandidater skal få en reell og rettferdig vurdering. 

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt i betraktning og heller ikke vurdert. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. 

Vi tilbyr:

 • muligheter til fordypning i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • å bli en del av et internasjonalt fag- og forskningsmiljø med høy kompetanse
 • en arbeidsplass i utvikling
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 

Nærmere opplysninger:

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

 • Dosent Hanne Christensen, e-post hannec@oslomet.no, mobil 48154024
 • Førstelektor Kirsten E. Thorsen, e-post kirsthor@oslomet.no, telefon 67237431 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt:

 • studieleder Janne Herseth, e-post jaher@oslomet.no

Har du spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kontakt:

 • seniorrådgiver Brynhild Simonsen, tlf. +47 67 23 71 38, e-post brysi@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, med årslønn fra kr 436 900,- til kr 466 500,-. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stipendiater ved LUI tildeles per d.d. driftsmidler på kr 25 000,- til drift av ph.d.-prosjekt (årlig i tre år). I tillegg kan stipendiater ev. få støtte til noen aktiviteter fra relevant forskergruppe.

I samsvar med Offentlighetsloven kan du som søker offentliggjøres på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøringen. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12270
Publisert 19.12.2018
Søknadsfrist 28.01.2019

Tillbaka till lediga jobb