Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig to treårige stipendiatstillinger i barnevern ved Institutt for sosialfag. Stipendiatstillingene er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Stipendiatene skal delta i en relevant forskningsgruppe.

Stipendiatstilling 1

Stillingens Ph.d.-prosjekt skal utformes enten innenfor tematikken «samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg» eller tematikken «fosterhjem».

Innenfor området «samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg» kan følgende tema være relevante:

 • beslutninger knyttet til samvær
 • betydning av samvær med foreldre og søsken
 • betydning og konsekvenser av uregulert kontakt gjennom sosiale medier

Innenfor området «fosterhjem» kan følgende tema være relevante:

 • fosterhjem som privat tiltak under offentlig tilsyn
 • rammebetingelser for fosterhjemmene
 • fosterhjemmenes behov i omsorgen for utfordrende barn

Stipendiatstilling 2

Stillingens ph.d.-prosjekt skal utformes innen tverrprofesjonelt samarbeid med og om barn og unge. Den endelige prosjektbeskrivelsen utarbeides i samarbeid med INTERACT-prosjektet ved Liv Mette Gulbrandsen.

Flere temaer kan være relevante:

 • barneverntjenestens samarbeid med barn, unge og familiene deres og med andre institusjoner og profesjonsutøvere som har betydning for barnets trivsel, helse, læring og utvikling
 • ulike former for institusjonstilbud eller fosterhjem i barnevernets regi og deres samarbeid med barn, unge og familier, samt med andre aktuelle instanser (f.eks. helse, barnehage, skole, NAV og fengselsvesen)
 • omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere som base for tverrprofesjonelt samarbeid med og om barn og unge
 • involvering av profesjonsstudenter i tjenestenes samarbeid; tverrprofesjonelt samarbeid som element i studentenes praksisstudier e
 • valuering av praksisstudienes betydning for studentenes tverrprofesjonelle kompetanse

 Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen sosialfag eller samfunnsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og på engelsk gode analytiske ferdigheter 
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • faglig engasjement

 Det er fordel at du har: 

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester

 Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. En komparativ tilnærming kan være en fordel.

 Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk eller engelsk, og skal inneholde:

 • Problemstilling(er), teoretisk forankring og metode
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved en relevant utenlandske universitet
 • referanseliste 

 

I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på grunnleggende kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse. Beskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknad uten de ovenfornevnte vedlegg vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 

Nærmere opplysninger:

 • Instituttleder Nicole Hennum, tlf: 938 91 096
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 481 96 620
 • Prosjektleder for Interact, professor Liv Mette Gulbrandsen, tlf: 905 32 766 (for temaområde 2)

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 436 900.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse snarest
Lønn 436 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04487
Kontakt
 • Instituttleder Nicole Hennum, 938 91 096
 • Leder for Ph.D. programmet Amy Østertun Geirdal, 481 96 620
 • Prosjektleder for Interact. Liv Mette Gulbrandsen, 905 32 766
Publisert 14.05.2018
Søknadsfrist 24.06.2018

Tilbake til ledige stillinger