Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Postdoktorstilling innen yrkesutdanningsfeltet 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig inntil 2 postdoktorstillinger. Les mer om fakultetet/instituttet her. Stillingene vil også kunne knyttes opp til prosjekter ved et nyopprettet Kompetansesenter for yrkesfag. 

Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet, samt prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskap om kvalitet i yrkesutøvelse, realkompetanse og yrkesopplæring i skole, bedrift og offentlig virksomhet. 

Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Campus Kjeller. 

Arbeidsområde
Postdoktorstillingene skal utvikle prosjekter eller delprosjekter i tilknytning til et av Instituttets satsingsområder:

 1. Kvalitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring

Dette området fokuserer på kvalitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Forskningen skal bidra til å belyse og utvikle kvalitet og fleksibilitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i et individ- og framtidig bransje- og samfunnsperspektiv. Analyse av arbeidslivets kompetansebehov, yrkesutøvelse og arbeidsprosesser står sentralt, som grunnlag for valg av innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Yrkesdidaktikk, som redskap i utvikling av yrkesrelevant opplæring og yrkesdifferensiering, står sentralt i utvikling av kvalitet i yrkesopplæringen. Endringer i yrkene og endringer i behovet for yrkesfaglig kompetanse i ulike yrker, herunder nøkkelkompetanse, generiske ferdigheter, m.m. 

 1. Relevant kompetanse i yrkesfaglærerutdanningene

Dette området fokuserer på kvalifisering av yrkesfaglærere i yrkesfaglærerutdanningene (YFL og PPUY). Forskningen skal bidra til å belyse og utvikle kvalitet og fleksibilitet i yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanningene, i et individ- og framtidig bransje- og samfunnsperspektiv. Stikkord her er endringer i yrkesfaglig kompetanse, nøkkelkompetanse, generiske ferdigheter, m.m. Forholdet mellom kvalitet i yrkesopplæringen og kvalitet i yrkesfaglærerutdanningen er et viktig omdreiningspunkt, dvs. profesjonsretting av yrkesfaglærerutdanningen, inkludert yrkesdidaktikk, yrkesrelevans og profesjonsutøvelse. 

 1. Teknologi i yrkesutøvelse, yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning

Dette området fokuserer på utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering, robotisering, simulering og relasjoner mellom teknologi og læring i ulike yrker, og hvilke implikasjoner dette har for yrkesopplæring i videregående skole og for yrkesfaglærerutdanning. Forskning på utvikling av læringsteknologier, endring av læringsprosesser og lærerrollen, samt nettstøttet undervisning og veiledning i lærerutdanning er også svært aktuelt. 

 1. Mangfold og inkludering i yrkesutøvelse og yrkesopplæring

Fokus i dette området er utfordringer knyttet til mangfoldsproblematikk, inkludert forholdet mellom tilrettelagt undervisning og spesialundervisning, frafall og motivasjon, utvikling av alternative læringsarenaer, lærekandidat- og praksisbrevordningen, undervisning av elever med norsk som andrespråk, m.m. Under dette satsingsområdet er det også aktuelt å utvikle prosjekter knyttet til håndtering av mangfold og inkludering i forhold til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, m.m. Forskningsspørsmål knyttet til yrkesfagelevers hverdagsliv i skolen og forholdet mellom ungdoms- og yrkesidentiteter i ulike læringssituasjoner er også svært relevant.   

 1. Livslang læring

Læring gjennom livsløpet og validering av realkompetanse er et betydningsfullt forskningsfelt.  Feltet kobles til læring på arbeidsplassen, livslang læring, rekvalifisering, realkompetanse, realkompetansevurdering, duale modeller i læringsløp for voksne, migrasjon og kvalifisering av flyktninger for det norske arbeidslivet. 

Vilkår
Stillingene er på tre år hvor 20 % av stillingen vil være knyttet til undervisning og veiledning på instituttet. Forventet tiltredelse 1. september 2018. 

Du må ha:

 • relevant p.hd (for eksempel innen pedagogikk eller andre utdanningsvitenskapelige områder)
 • bred metodisk kompetanse
 • god kunnskap om og interesse for fag- og yrkesopplæring
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 

Det er ønskelig at du også har en eller flere av disse kompetansene:

 • fagbrev eller tilsvarende yrkeskompetanse og yrkeserfaring
 • kjennskap til yrkesfaglærerutdanningene
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid  

Ønskede egenskaper:

 • selvstendighet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • gode formidlings- og veiledningsevner 

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvaliteten av tidligere forskning og innsendt prosjektbeskrivelse. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi tilbyr deg 

 • muligheter til å fordype deg i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • et aktivt og engasjert fagmiljø med høy kompetanse
 • en arbeidsplass i utvikling
 • Gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder, Kompetansesenter for yrkesfag, Grete Haaland, 95424548
 • Studieleder, Lars Gjelstad, 91819250

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 i lønnsspenn 517 300-650 200 kr per år. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. 

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”. 

Sakkyndig utvalg
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • Doktorgradsavhandling, hovedoppgave/masteroppgave og andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner
 • En 5 siders prosjektbeskrivelse (inkludert publiseringsplan) knyttet til et av satsingsområdene over. 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt heidihertzberg.wold@oslomet.no

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. september 2018
Lønn NOK 517300-650200,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 18/03597
Publisert 13.04.2018
Søknadsfrist 18.05.2018

Tilbake til ledige stillinger