Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Stipendiat innen yrkesutdanningsfeltet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning lyser ut inntil 3 stipendiatstillinger tilknyttet doktorgrads-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Les mer om fakultetet/instituttet her Stillingene vil også kunne knyttes opp til prosjekter ved et nyopprettet Kompetansesenter for yrkesfag.

Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning. På Institutt for yrkesfaglærerutdanning betyr det å være i forskningsfronten når det gjelder fag- og yrkesopplæring, sammenhenger mellom utdanning i skole og læring på arbeidsplassen, samt praksisbasert kunnskapsutvikling og forskning.Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet.

Stillingen vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Campus Kjeller.

Arbeidsområde
Stillingene skal utvikle prosjekter eller delprosjekter i tilknytning til et av Instituttets satsingsområder:

 1. Kvalitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring

Dette området fokuserer på kvalitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Forskningen skal bidra til å belyse og utvikle kvalitet og fleksibilitet i yrkesutøvelse og yrkesopplæring i et individ- og framtidig bransje- og samfunnsperspektiv. Analyse av arbeidslivets kompetansebehov, yrkesutøvelse og arbeidsprosesser står sentralt, som grunnlag for valg av innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Yrkesdidaktikk, som redskap i utvikling av yrkesrelevant opplæring og yrkesdifferensiering, står sentralt i utvikling av kvalitet i yrkesopplæringen. Endringer i yrkene og endringer i behovet for yrkesfaglig kompetanse i ulike yrker, herunder nøkkelkompetanse, generiske ferdigheter, m.m.

 1. Relevant kompetanse i yrkesfaglærerutdanningene

Dette området fokuserer på kvalifisering av yrkesfaglærere i yrkesfaglærerutdanningene (YFL og PPUY). Forskningen skal bidra til å belyse og utvikle kvalitet og fleksibilitet i yrkesopplæring og i yrkesfaglærerutdanningene, i et individ- og framtidig bransje- og samfunnsperspektiv. Stikkord her er endringer i yrkesfaglig kompetanse, nøkkelkompetanse, generiske ferdigheter, m.m. Forholdet mellom kvalitet i yrkesopplæringen og kvalitet i yrkesfaglærerutdanningen er et viktig omdreiningspunkt, dvs. profesjonsretting av yrkesfaglærerutdanningen, inkludert yrkesdidaktikk, yrkesrelevans og profesjonsutøvelse.

 1. Teknologi i yrkesutøvelse, yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning

Dette området fokuserer på utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering, robotisering, simulering og relasjoner mellom teknologi og læring i ulike yrker, og hvilke implikasjoner dette har for yrkesopplæring i videregående skole og for yrkesfaglærerutdanning. Forskning på utvikling av læringsteknologier, endring av læringsprosesser og lærerrollen, samt nettstøttet undervisning og veiledning i lærerutdanning er også svært aktuelt.

 1. Mangfold og inkludering i yrkesutøvelse og yrkesopplæring

Fokus i dette området er utfordringer knyttet til mangfoldsproblematikk, inkludert forholdet mellom tilrettelagt undervisning og spesialundervisning, frafall og motivasjon, utvikling av alternative læringsarenaer, lærekandidat- og praksisbrevordningen, undervisning av elever med norsk som andrespråk, m.m. Under dette satsingsområdet er det også aktuelt å utvikle prosjekter knyttet til håndtering av mangfold og inkludering i forhold til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, m.m. Forskningsspørsmål knyttet til yrkesfagelevers hverdagsliv i skolen og forholdet mellom ungdoms- og yrkesidentiteter i ulike læringssituasjoner er også svært relevant.

 1. Livslang læring

Læring gjennom livsløpet og validering av realkompetanse er et betydningsfullt forskningsfelt. Feltet kobles til læring på arbeidsplassen, livslang læring, rekvalifisering, realkompetanse, realkompetansevurdering, duale modeller i læringsløp for voksne, migrasjon og kvalifisering av flyktninger for det norske arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad/ hovedfag innen yrkespedagogikk eller andre relevante fag.
 • god kunnskap om og interesse for fag- og yrkesopplæring
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er ønskelig at du også har en eller flere av disse kompetansene:

 • fagbrev eller tilsvarende yrkeskompetanse og yrkeserfaring
 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kjennskap til yrkesfaglærerutdanningene
 • erfaring fra publisering av faglige arbeider
 • erfaring med ledelse av læringsarbeid innen yrkesfag i skole eller bedrift

Ønskede egenskaper:

 • selvstendighet og gjennomføringsevne
 • gode samarbeidsevner
 • god formidlingsevne

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Vilkår:

Stillingene er på fire år hvor 25 % av stillingen vil være knyttet til undervisning og veiledning på instituttet. Forventet tiltredelse 1. september 2018.

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Søkere til stipendiatstillingen vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak ved dette doktorgradsprogrammet etter at de har søkt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • mulighet til å jobbe ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter til å fordype deg i et spennende fagfelt med et viktig samfunnsoppdrag
 • et aktivt og engasjert fagmiljø med høy kompetanse
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder, Kompetansesenter for yrkesfag, Grete Haaland, 95424548
 • Studieleder, Lars Gjelstad, 91819250

For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt:

 • Miriam Elmoussaoui, miriam.elmoussaoui@oslomet.no, tel.:+4767237637

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode, stillingskode 1017, kr. 436 900-466 500.

For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner.
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt heidihertzberg.wold@oslomet.no

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. september
Lønn NOK 436900-466500
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/03595
Kontakt
 • Heidi Hertzberg Wold, 67235994
Publisert 12.04.2018
Søknadsfrist 18.05.2018

Tilbake til ledige stillinger