Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Institutt for barnehagelærerutdanning lyser ut én stipendiatstilling tilknyttet doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning, ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning. For institutt for barnehagelærerutdanning innebærer det å være i forskningsfronten når det gjelder forskning om og for barnehager. 

Instituttet er nasjonalt ledende innen forskning om barn og barnehage, og har en bred forskningsportefølje organisert i tematiske forskningsgrupper. Studieprogrammene baserer seg på det fremste innenfor forskning og erfaringskunnskap og skal svare på nasjonale og regionale behov for barnehagefaglig kunnskap. Les mer om fakultetet/instituttet her.


Arbeidsområde
Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet «Blikk for barn» (BfB) som er et av de største forskningsprosjektene innen barnehagefeltet i Norge. For mer informasjon om prosjektet se: (https://blogg.hioa.no/blikkforbarn/). 

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og er et tverrinstitusjonelt prosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Norsk Arktiske Universitet og NTNU v/ Norsk Senter for barneforskning. Intensjonen i dette prosjektet er å utvikle kunnskaper om hvordan de omfattende endringene i norske barnehager kan få konsekvenser for barnehagekvaliteten for barn under tre år. I prosjektet rettes søket mot kvaliteten i norske barnehager med særlig fokus på hvordan forskjellige gruppesammensetninger og organiseringsmåter kan virke inn på de yngste barnas dagligliv. Prosjektet undersøker ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i barnehagen, i tradisjonelle små grupper og i større fleksible grupper. 

«Blikk for barn» er et bredt sammensatt tverrfaglig prosjekt som ser på kvalitet i barnehagen fra ulike teoretiske horisonter og med varierte metodologiske tilnærmingsmåter. Prosjektet anvender både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Den kvalitative delen av «Blikk for barn» består av flere delprosjekter som studerer ulike sider ved hverdagslivet for de yngste barna, blant annet små barns trivsel, relasjoner i barnehager og barns handlingsrom i ulike gruppetyper.

Stipendiatstillingen er særlig rettet mot studier av de estetiske aspektene ved kvalitet i barnehagen og skal bidra til å skape forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning kunst og estetikk kan ha i forhold til kvalitet i barnehagen, bidra til utvikling av kunnskap om estetisk læring for de yngste barna og til å utvikle og utforske forskningsmetoder som kan utvide forståelser av estetisk læring og estetiske prosesser.  

Siden tverrfaglighet er en sentral basis for «Blikk for barn», er det også viktig at stipendiaten kan gå inn det tverrfaglige forskningsmiljøet i «Blikk for barn» og bidra til brobygging mellom ulike faglige forståelsesmåter og forskningsstrategier i forskning om kvalitet i barnehagen. 

Forskningsprosjektet er pågående og avsluttes i 2017. Stipendiatstillingen er en 100 % forskerstilling som vil gå over tre år uten undervisningsplikt med tiltredelse 1. september 2016. Søkere bes utarbeide prosjektbeskrivelse som bygger på prosjektets metoder, se prosjektets hjemmeside for mer informasjon (https://blogg.hioa.no/blikkforbarn/).  

 

Kvalifikasjoner

 • fullført femårig masterutdanning innenfor kunstpedagogikk, utdanningsvitenskap, barnehagepedagogikk, eller annen relevant utdanning på masternivå
 • god forskningsmetodisk kunnskap, med særlig vekt på kunnskap om og erfaring fra bruk av forskningsmetoder som anvendes til å studere estetiske prosesser
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk

I tillegg vektlegges:

 • utdanning som barnehagelærer
 • kunnskap om og erfaring fra barnefeltet
 • kunstfaglig kompetanse
 • kompetanse fra forskningsarbeid i barnehage gjennom hoved/masterarbeid samt kunnskaper om og erfaringer knyttet til barn (0-3år) i barnehagen

   

Ønskede egenskaper

 • meget god gjennomføringsevne
 • gode evner til selvstendighet og strukturering av egne arbeidsoppgaver
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • aktiv deltakelse og bidrag for å fremme et godt fag- og arbeidsmiljø 
   

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø med gode tilbud innen kultur og sport
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
   

Vilkår

 • søkere til stipendiatstilling må også søke opptak på doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved LUI, HiOA, og opptak på programmet er en forutsetning for å bli tilsatt. Søkerne som blir invitert til intervju, vil få informasjon om søknadsprosedyre og søknadsfrist til programmet.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
   

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du ha lastet opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester. Attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges.
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
   

Merk at all erfaring og utdanning som fremkommer på din CV må dokumenteres med attest, vitnemål eller tilsvarende. Hvis aktiviteten ikke dokumenteres vil ikke de sakkyndige kunne ta kompetansen i betraktning. 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde tema, problemstillinger, valg av metoder, tidsplan for studiet og litteraturliste. I vurdering vil det bli lagt vekt på den innsendte prosjektbeskrivelsens originalitet, kvalitet, potensiale og dens relevans i relasjon til planen for prosjektet, der kombinasjon av statistiske og kvalitative analyser av kvalitet i barnehagen står sentralt. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle. Etter vurdering av et sakkyndig utvalg vil de best kvalifiserte søkerne bli innkalt til intervju. 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • professor Leif Hernes, Leif.Hernes@hioa.no, tlf.: 92891326
 • studieleder Inger Marie Lindboe, IngerMarie.Lindboe@hioa.no, tlf.: 95475435  

Har du spesielle spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet kontakt:

 • seniorrådgiver Aleksandra Sawicka tlf.: 67237137.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 50-54, som tilsvarer kr. 430 500 – 459 700.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «Søk her». 

Høgskolen ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Høgskolen er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Lønn lønnstrinn 50-54, som tilsvarer kr. 430 500 – 459 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 16/03188
Kontakt
 • professor Leif Hernes, Leif.hernes@hioa.no, mobil: 92891326
 • studieleder Inger Marie Lindboe, IngerMarie.Lindbo, mobil: 95475435
Publisert 28.04.2016
Søknadsfrist 24.05.2016

Tilbake til ledige stillinger